Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Limère
Clemenshoek 91
2840 Reet

Ondernemingsnummer: 0426.631.140
E-mailadres: office@limere.be
Website: limere.be

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door Limère.

2. Totstandkoming opdracht

De opdrachtgever staat ervoor in dat hij voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan ons heeft verstrekt.

Een mondelinge opdracht zal door ons schriftelijk worden bevestigd. Door inschrijving op een open training geeft de opdrachtgever/deelnemer te kennen deze bepalingen en voorwaarden te accepteren.

3. Uitvoering opdrachten

Limère spant zich in de door haar te leveren adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de ethische richtlijnen van de Internationale Coach Federatie.

Limère zal de opdracht vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling uitvoeren. Limère zal met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

Limère heeft een inspanningsverbintenis. Ofschoon de opdracht door ons naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Limère geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte opdrachten.

4. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die Limère nodig heeft voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht tijdig worden aangeleverd. Verder moet Limère kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in afstemming met ons.  

5. Vertrouwelijkheid

Limère is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Limère zal verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming anderzijds, aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en documenten. 

6. Coach/Trainer

Limère kan na overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het expertenteam wijzigen, indien Limère meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de expertise van het team niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

7. Aanpassing opdrachten

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing gezocht worden. Zo nodig kan in dit geval een aanpassing van de opdracht plaatsvinden. Limère heeft het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt.  

8. Tarieven en kosten

In de tarieven van Limère en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle normale secretariaatskosten inbegrepen. Reis- en verblijfkosten, cursusmateriaal en grote oplagen van notities, rapporten e.d. zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. De kosten van derden, die Limère ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend.  

9. Voorschot en betaling

Voor in-house opdrachten wordt een voorschot gevraagd van 50% van de projectkost. Voor individuele of teamcoaching zal een vooruitbetaling gevraagd worden van 5 uren bij aanvang van het traject. Verder worden werkzaamheden van Limère op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Tenzij een andere betalingsregeling is overeengekomen, zendt Limère eenmaal per maand een (voorschot)factuur. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de (voorschot)factuur 30 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kan Limère vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. In de honorariumberekening van Limère zijn geen rentekosten opgenomen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 8 weken na de vervaldatum, kan Limère de uitvoering beëindigen.

Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijnen lasten. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie, ongeacht de wijze van tenaamstelling  van de factuur. 

10. Voortijdige beëindiging van opdrachten

De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien één van beide partijen van mening is dat werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte en opdrachtbevestiging en eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden voor opdrachten met een doorlooptijd van meer dan twee maanden. Hiertoe zal eerst worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden normaal worden vergoed.

De opdrachtgever noch Limère kunnen enige aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht. In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

11. Annulering van workshops, trainingen, seminars

Voortijdige annulering van opleidingsactiviteiten met open inschrijving is mogelijk tot één maand voor aanvang van de activiteit onder betaling van veertig euro administratiekosten.

Bij annulering binnen één maand voor de geplande datum of bij het niet verschijnen van de deelnemer zijn de deelnamekosten volledig verschuldigd.

Gereserveerde data voor in-house cursussen/studiedagen zullen 100% gefactureerd worden indien ze geannuleerd worden binnen de maand voor aanvang.

Gereserveerde data voor individuele coaching zullen 100% gefactureerd worden indien ze geannuleerd worden binnen de 48 uur voor aanvang.

Indien de coachingsessies binnen één week vooraf geannuleerd worden, zal 50% doorgerekend worden.

Limère behoudt het recht om reeds geplande ‘open’ workshops e.d. te annuleren bij onvoldoende deelname. Limère kan indien nodig de locatie en/of de datum wijzigen. De deelnemer heeft het recht om zonder kosten te annuleren indien een andere datum hem/haar niet past. Bij verschuiven/uitstel door de opdrachtgever van een besloten training of een open inschrijving gelden dezelfde bepalingen en kosten.  

12. Aansprakelijkheid

Limère is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het directe gevolg is van verwijtbare gedragingen van haar coaches. De  aansprakelijkheid van Limère is beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht.

Limère is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade, noch voor schade geleden door derden; hiervoor dient de opdrachtgever ons te vrijwaren.

De toepassing en het gebruik van de methoden of adviezen van Limère zijn geheel voor risico van de opdrachtgever. 

13. Eigendom

Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de methoden of het advies dat wordt gegeven, berust bij Limère. De opdrachtgever verkrijgt het recht op gebruik van dit eigendom binnen het organisatiedeel waarop de opdracht betrekking heeft. 

14. Geschillen

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Limère zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Antwerpen.

Op alle offertes en op alle opdrachten is het Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht. 

Eventuele klachten over facturen dienen binnen de 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk per e-mail kenbaar gemaakt te worden aan Limère via office@limere.be.

15. Algemene bepalingen

Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd voor Limère, niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door Limère is geaccepteerd.